Alena Řenďovská

Mgr. Alena Řenďovská absolvovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v r. 2007. V roce 2011 úspěšně složila advokátní zkoušku a je zapsána jako advokát u České advokátní komory. V letech 2007 až 2015 působila jako advokátní koncipientka a později spolupracující advokátka v advokátní kanceláři Balcar, Hrouzek, Veselý, Zelenková. Mgr. Alena Řenďovská se specializuje na občanské právo (a v jeho rámci zejména na právní vztahy k nemovitostem, pojišťovnictví, náhradu škody a nemajetkové újmy a rodinné právo), trestní právo, pracovní právo, právo územních samosprávných celků a vymáhání pohledávek. Mgr. Alena Řenďovská hovoří anglicky.

Mgr. Alena Řenďovská v současné době poskytuje svým klientům právní služby v následujících oblastech:

 • příprava různých smluv, ať již běžných (kupní, nájemní, o dílo, mandátní apod.) či smluv zcela atypických
 • veškeré právní služby týkající se nemovitostí (byty, nebytové prostory, budovy, pozemky), jejich převodů, zastavování, zřizování věcných břemen či nájmu, a služby související s územním a stavebním řízením, kolaudací a rekolaudací staveb apod.
 • veškeré služby související se zakládáním, fungováním a správou obchodních společností, organizace valných hromad, včetně jejich vedení, provádění změn v již založených společnostech, od změn orgánů přes změny základního kapitálu až po fúze či jiné změny právní formy či po zajištění likvidace společností
 • trestní řízení – zastupování klienta ve všech stádiích trestního řízení
 • pojišťovnictví, náhrada škody a nemajetkové újmy
 • rodinné právo – zastupování klienta při rozvodu, věcech týkajících se nezletilých a zletilých dětí, vypořádání společného jmění manželů, sepis podkladů potřebných pro nesporný rozvod
 • zastupování klientů ve sporných i nesporných věcech před soudy rozhodčími orgány
 • služby související s pracovněprávní problematikou, sepisování pracovních a manažerských smluv, ukončování pracovního poměru, zaměstnávání cizích státních příslušníků
 • právo územních samosprávných celků – zajištění kompletního právního poradenství územním samosprávným celkům s využitím poznatků z praxe a se zaměřením na specifika předmětné oblasti
 • příprava a organizace veřejných zakázek a poradenství a zastupování uchazečů o veřejné zakázky
 • správa a vymáhání pohledávek
Telefon:
Vzdělání:

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta (2007)

Členství:

Česká advokátní komora (2011)