Odměna

Odměna za právní služby bude sjednána jako smluvní odměna a nebo jako mimosmluvní odměna.

Smluvní odměna

Právní služby je možno poskytovat za odměnu, jež je sjednána dohodou mezi advokátem a klientem. Takové ujednání je buď součástí smlouvy o poskytování právních služeb, nebo je sjednáno samostatně pro každý jednotlivý případ.

Mimosmluvní odměna

Mimosmluvní odměna vychází z vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Odměna je závislá na počtu a druhu úkonů provedených ve věci. Vedle nároku na odměnu obsahuje také nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas za podmínek a ve výši stanovené ve vyhlášce. 

Při rozhodování o náhradě nákladů řízení, jejichž náhrada se klientovi přiznává vůči protistraně rozhodnutím soudu, se postupuje rovněž podle sazeb a za podmínek stanovených ve vyhlášce č. 177/1996 Sb. 

Klienta vždy dopředu seznamujeme s výší odměny a dalších nároků, které se vztahují k požadované právní službě.

Platební podmínky budou uvedeny na příslušné faktuře za právní služby.

Klient je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu.